درباره 4معجزه زبان انگلیسی

این سایت با هدف آموزش 4 مهارت زبان انگلیسی راه اندازی شده است.

چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی  شامل مهارتهای شنیداری،نوشتاری ،خواندن وصحبت کردن است.

این مهارتهادر زبان انگلیسی  به ترتیب  شامل

1.listening

2.writing

3.reading

4.speaking

آموزش زبان انگلیسی
15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی